சென்னை பெருநகர காவலில் பணிபுரியும் காவலர்களுக்கு எலக்ட்ரோலைட் சத்து பானங்களை காவல்துறை ஆணையசென்னை பெருநகர காவலில் பணிபுரியும் காவலர்களுக்கு எலக்ட்ரோலைட் சத்து பானங்களை காவல்துறை ஆணையசென்னை பெருநகர காவலில் பணிபுரியும் காவலர்களுக்கு எலக்ட்ரோலைட் சத்து பானங்களை காவல்துறை ஆணையசென்னை பெருநகர காவலில் பணிபுரியும் காவலர்களுக்கு எலக்ட்ரோலைட் சத்து பானங்களை காவல்துறை ஆணையசென்னை பெருநகர காவலில் பணிபுரியும் காவலர்களுக்கு எலக்ட்ரோலைட் சத்து பானங்களை காவல்துறை ஆணைய

M.L. Pranauv, class 5 of Velammal Main School bagged the first prize in the State level art competition on the topic TO BE SAFE FROM CORONAM.L. Pranauv, class 5 of Velammal Main School bagged the first prize in the State level art competition on the topic TO BE SAFE FROM CORONAM.L. Pranauv, class 5 of Velammal Main School bagged the first prize in the State level art competition on the topic TO BE SAFE FROM CORONAM.L. Pranauv, class 5 of Velammal Main School bagged the first prize in the State level art competition on the topic TO BE SAFE FROM CORONAM.L. Pranauv, class 5 of Velammal Main School bagged the first prize in the State level art competition on the topic TO BE SAFE FROM CORONA

Vedanta Academy, Vanagaram jointly ventured with NEWS 18 TamilNadu in organizing ‘The Budding Newshawk 2020’ online contest to motivate creative younVedanta Academy, Vanagaram jointly ventured with NEWS 18 TamilNadu in organizing ‘The Budding Newshawk 2020’ online contest to motivate creative younVedanta Academy, Vanagaram jointly ventured with NEWS 18 TamilNadu in organizing ‘The Budding Newshawk 2020’ online contest to motivate creative younVedanta Academy, Vanagaram jointly ventured with NEWS 18 TamilNadu in organizing ‘The Budding Newshawk 2020’ online contest to motivate creative younVedanta Academy, Vanagaram jointly ventured with NEWS 18 TamilNadu in organizing ‘The Budding Newshawk 2020’ online contest to motivate creative youn

Inner wheel club of Chennai Vriksham, Annanagar Helping roadside needy people as they are suffering without anything.Inner wheel club of Chennai Vriksham, Annanagar Helping roadside needy people as they are suffering without anything.Inner wheel club of Chennai Vriksham, Annanagar Helping roadside needy people as they are suffering without anything.Inner wheel club of Chennai Vriksham, Annanagar Helping roadside needy people as they are suffering without anything.Inner wheel club of Chennai Vriksham, Annanagar Helping roadside needy people as they are suffering without anything.

 
 
Recent News
 

STATE LEVEL ART CONTEST

M.L. Pranauv, class 5 of Velammal Main School bagged the first prize in the State level art competition on the topic TO BE SAFE FROM CORONA conducted by the TamilNadu Fire Service recently. He was awarded a cash prize of Rs.3,000 and a memento by the Chief Guest Sylendra Babu IPS.The Chief Guest

winners felicitated

Vedanta Academy, Vanagaram jointly ventured with NEWS 18 TamilNadu in organizing ‘The Budding Newshawk 2020’ online contest to motivate creative young reporters to shoot a short video on ‘The Impact of Covid-19’. Around 200+ students participated and showcased their creativity. Over 2000 vo

Inner wheel club

virtual tour to the seven wonders

In these unprecedented times where field trips remain a dream for students, Velammal Nexus organises a virtual tour to the seven wonders of the world. This would enable them explore the mystical beauty of the most exquisite travel destinations. Initiated as part of experiential learning, this 360 V

 
 
 
 
Copyyright©mogappairtimes.com